PRIVACY VERKLARING

Compagnie NEWA, gevestigd in de Braekeleerstraat 47, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.compagnienewa.com

Adres: De Braekeleerstraat 47, 2018 Antwerpen

Telefoonnummer: +32 491 734 506

E-mail: info@compagnienewa.com

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken

-Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

-Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering  van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

-Als de verwerking noodzakelijk  is om te voldoen  aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Compagnie NEWA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks kunnen verwerken:

-Voor-en achternaam;

-Geslacht;

-Geboortedatum;

-Geboorteplaats;

-Adresgegevens;

-Telefoonnummer (vast/mobiel);

-E-mailadres;

-IP-adres;

-Locatiegegevens;

-Gegevens over de activiteit op onze website;

-Internetbrowser en apparaat type;

-Bankrekeningnummer;

-Curriculum vitae;

-Kamer van Koophandel gegevens.

Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevens die wij verwerken

Compagnie NEWA verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-Ras door de verwerking van beeldmateriaal;

-Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website) bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter  niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@compagnienewa.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doelen op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Compagnie NEWA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op grond van expliciete toestemming, contractuele verplichting(en) en/of wettelijke verplichting(en)

-Het afhandelen van uw betaling;

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-Om goederen en diensten bij u af te leveren c.q voor u te verlenen;

-Compagnie NEWA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Compagnie NEWA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Compagnie NEWA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Compagnie NEWA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Compagnie NEWA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Compagnie NEWA gebruikt alleen technische functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Compagnie NEWA maakt gebruik van de volgende cookies of vergelijkbare technieken.

Cookie: Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Compagnie NEWA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@compagnienewa.com. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Compagnie NEWA wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Compagnie NEWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@compagnienewa.com.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@compagnienewa.com

Wijzigingen

Compagnie NEWA behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Compagnie NEWA en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Belgisch recht van toepassing.